طراحی زون های مناطق حفاظت شده

طراحی زون های مناطق حفاظت شده

عنوان:  طراحی زون های مناطق حفاظت شده

قالب بندی: WORD

تعداد صفحه: 45

این تحقیق در مورد مناطق حفاظت شده می باشد و به طور کامل به روش های طراحی زون های مناطق حفاظت شده می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های محیط زیست، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

  چکیده

منطقه حفاظت شده محدوده ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع، و غیره است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی هایش تحت حفاظت قرار دارد و در آن قطع اشجار و تخریب و شکار بدون مجوز ممنوع می باشد. یک پارک ملی برای تحقیق، آموزش و پرورش، نیازهای فرهنگی، گردشگری و تفریح مورد استفاده قرار می گیرد. زون بندی کوششی است هدفمند که به منظور تشخیص و تفکیک زون ها، براساس معیارهای حفاظت از منابع (فیزیکی و زیستی) و انجام توسعه متناسب با آن انجام می شود که در پایان منجر به تدوین برنامه فعالیت های هر زون می گردد. ناحیه بندی یا زون بندی از بخش های اصلی مبانی طرح ریزی است. زون بندی در مدیریت پارک ها و مناطق حفاظت شده راهکاری است که از طریق آن تعارضات مناطق حفاظت شده کاهش یافته و فرصت لازم برای اتخاذ تدابیر مورد نیاز فراهم می شود. بدون زون بندی دستیابی به اهداف حفاظتی، آموزشی، پژوهشی و تفرجی امکان پذیر نیست. امروزه تعداد زون ها برای استفاده های گوناگون تا هفت زون ارتقا پیدا کرده است. بدون توجه به عناوین هر زون که در کشورهای مختلف متفاوت است. هدف های زون ها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

مقدمه

 

 

طبق تعریف منطقه حفاظت شده محدوده ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع، و غیره است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی هایش تحت حفاظت قرار دارد و در آن قطع اشجار و تخریب و شکار بدون مجوز ممنوع می باشد یکی از اقدامات مهم در مناطق حفاظت شده زون بندی می باشد. زون بندی کوششی است هدفمند که به منظور تشخیص و تفکیک زون ها، براساس معیارهای حفاظت از منابع فیزیکی و زیستی و انجام توسعه متناسب با آن انجام می شود که درپایان منجر به تدوین برنامه فعالیت های هر زون می گردد . ناحیه بندی با زون بندی از بخش های اصلی مبانی طرح ریزی است، همچنین زون بندی جزئی از مرحله برنامه توسعه در فرایند طرح ریزی است. استفاده چند جانبه از پارک ها و مناطق و رفع هر گونه تعارض عمده بین آن ها روی زون بندی قرار دارد. بدون زون بندی دستیابی به اهداف حفاظتی، آموزشی، پژوهشی و تفرجی امکان پذیر نیست . زون بندی در مدیریت پارک ها و مناطق حفاظت شده راهکاری است که از طريق أن تعارضات مناطق حفاظت شده کاهش یافته و فرصت لازم برای اتخاذ تدابیر مورد نیاز فراهم می شود مدیریت مناطق حفاظت شده بر اساس پتانسیل منابع طبیعی یا اکوسیستم هاء سطح تعامل با مردم محلی و اهمیت منطقه اعمال می شود تعیین زون ها نیز نیازمند در نظر گرفتن مواردی از این قبیل است که چه نوع زون هایی مورد نیاز است مساحت در منطقه و محل مورد نظر است.

 

آن هنگام كه شمار انسان ها فزونی یافت و طبیعت، گیاهان و جانوران آماج سودجوی قرار گرفت، عرصه زندگی بر جانداران تنگ شد آنقدر كه جانوران، زیستگاه و محل های تغذیه خود را بتدریج از دست داده و به دورترین فاصله از بشر گریختند و اینگونه شد كه مكان هایی در جغرافیاهای مختلف با گیاهان و جانورانی نادر و در خطر نابودی، نیاز به حفاظت پیدا كردند.

 

منطقه حفاظت‌شده به صورت کلی بخشی از زیست‌بوم بوده که کلیه عناصر آن اعم از زنده و غیر زنده شامل جانوران (مهره داران)، گیاهان، حشرات و بندپایان، جلبکها و قارچها، باکتریها و تک سلولی‌ها و .. و حتی منابع کانی، شکل زمین، مورفولوژی، منابع آبی و کلیه عناصر فیزیکی آن به‌طور کامل و با اهداف خاص در غالب طرح‌های پهنه بندی داخلی مناطق در سطوح حفاظتی مختلف مورد حفاظت قرار می‌گیرد.

 

بعضی نقاط طبیعت منحصر به فرد هستند ودر هیچ جای کره زمین مانند آن را نمی توان یافت. در همه کشورها چنین مناطقی مورد حفاظت قرار می گیرند تا تمامی نسل ها بتواننداز آن استفاده کنند. این مناطق به ترتیب اولویت حفاظتی با نام های: پارک ملی، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش  و مناطق حفاظت شده معرفی می شوند.

 

محدوده‌ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع، و است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی‌هایش تحت حفاظت قرار دارد. و در آن قطع درختان و تخریب و شکار بدون مجوز ممنوع می‌باشد

اهمیت مناطق حفاظت شده

پایه و اساس حفاظت از تنوع زیستی، مناطق حفاظت شده دریایی و خشکی هستند. این مناطق شامل پارکهای ملی، سیماهای سرزمین حفاظت شده و انواع بیشمار ذخیره گاه ها هستند. از نقش های مناطق حفاظت شده می توان به حفظ تنوع زیستی، حفاظت از میراث فرهنگی، نگهداری از خدمات حیاتی اکوسیستم و فایده های اجتماعی - اقتصادی اشاره کرد. جامعه با سرمایه گذاری پول، سر زمین و نیروی کار به دنبال استفاده، مدیریت و حفظ نقش های مناطق حفاظت شده است، از طرفی در نیمه دوم قرن اخیر، بیشتر کشورها به عنوان هسته مرکزی استراتژی حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست، مناطق حفاظت شده خود را از لحاظ تعداد و اندازه افزایش داده اند. بنابراین با افزایش تعداد و سطح مناطق حفاظت شده، انجام برنامه های مدیریتی نیاز به صرف وقت، هزینه و نیروی کار بیشتری دارد.

 

5/10 درصـد از مسـاحت ایـران بـه مناطـق حفاظتشـده اختصـاص پیـدا کـرده اسـت تـا در ایـن مناطـق زیسـتگاههای گیاهی و جانوری کشـور حفظ و حراسـت شـوند. ایـن هـدف تاکنـون با تلاش و زحمـت فـراوان محیطبانان کـه حتی با فـدا کـردن جانشـان هم همـراه بوده پی گرفته شـده اسـت. در بسـیاری از ایـن مناطق فعالیتهایـی ازقبیـل راهسـازی، اسـتخراج معـادن، کشـاورزی، دامپـروری و غیـره وجـود دارد کـه متاسـفانه برخـی از آنهـا بـا فلسـفه وجـودی این مناطـق تضاد و تعـارض دارنـد؛ چون بهره برداریهـا غیراصولـی بـوده و ضابطه منـد نیسـت. ایـن مناطـق ظرفیت محـدودی دارند کـه باید مـورد توجـه قـرار گیرد؛ چراکـه وارد کردن فشـار بیش از حد به ایـن 10 درصد عواقـب جبرانناپذیر و خطرناکـی در پـی دارد. نبایـد از این مناطق انتظار اشـتغالزایی و رفع مشـکالت اقتصادی را داشـت چون کارکـرد آنهـا در اصـل حفاظـت از گیـاه، جانور و اکوسیسـتم اسـت. آمارها نشـان میدهد که فشـار زیادی بـه مناطـق حفاظتشـده کشـورمان وارد میشـود و بارگذاریهـای انجام شـده خـارج از توان ایـن مناطق اسـت.

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
اهمیت مناطق حفاظت شده
دلیل حفاظت از مناطق
مناطق حفاظت شده در ایران
زون با ارزش ویژه و یا منحصر به فرد
منطقه بدوی یا ابتدایی
توسعه محدود منطقه
توسعه فشرده یا خدماتی زون
زون بندی برای کاربران سنتی و بومی
قوانین و مقررات مناطق حفاظت شده
جایگاه تفرج در مناطق حفاظت شده
مدیریت منابع و راهکار
نتیجه گیری
منابع


دریافت فایل

فایل های مشابه

مراقبت از سوختگی

عنوان : توضیح کامل مراقبت از سوختگیتعداد اسلاید:48زبان : فارسیسال گرداوری:93فونت : pptمحدوده آموزش : جامعتوضیح و برسی نمونه:مراقبت از سوختگی به سه مرحله تقسیم م

توضیحات بیشتر - دانلود
طراحی لباس مقدماتی

طراحی لباس مقدماتی

طراحی لباس شکلی از هنر است به همین دلیل ما باید به عنوان یک طراح شخصیتی خلاق و هنری باشیم و باید مهارت کافی را در نقاشی داشته باشیم تا بتوانیمایده های ذهنی خود

توضیحات بیشتر - دانلود

آموزش کامل و جامع تجوید

عنوان : آموزش کامل و جامع تجوید بهمراه مثال و تصویرتعداد اسلاید: 132زبان: فارسیسال گرداوری : 97فونت: pptمحدوده آموزش: جامعتوضیح و نمونه:معنای تجویداقسام الفتلفظ

توضیحات بیشتر - دانلود
قالب پاورپوینت فروشگاه آنلاین ، تجارت الکترونیک ،فروش مارکتینگ و بازاریابی

قالب پاورپوینت فروشگاه آنلاین ، تجارت الکترونیک ،فروش مارکتینگ و بازاریابی

دانلود تم پاورپوینت فروشگاه آنلاینشما می توانید از قالب پاورپوینت فروشگاه آنلاین- تجارت الکترونیک با بگراندهای جذاب و زیبا و ایکون های مناسب و فونت فارسی جهت ار

توضیحات بیشتر - دانلود
عملیات ترمومکانیکی فولادهای دوفازی

عملیات ترمومکانیکی فولادهای دوفازی

ایجاد استحکام بالا به همراه انعطاف پذیری لازم در فولادهای معمولی که عموما ساختار فریتی پرلیتی دارند، غیر ممکن است. نیاز به تهیه فولادهای با استحکام بالا و قابلی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت استرس شغلی و مدیریت آن

پاورپوینت استرس شغلی و مدیریت آن

تعریف استرسفیزیولوژی استرساسترس شغلی چیست ؟دلایل استرس شغلیشرایط شغلی که ممکن است منجر به استرس شودروابط بین شخصینقش های کارینگرانی های کاریشرایط محیطیعوامل ایج

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت منابع تغذیه بدون وقفه

پاورپوینت منابع تغذیه بدون وقفه

مشکلات موجود در برق شهرمفاهیم پایه : تعریف و موارد کاربردگروه بندی انواع upsنحوه انتخاب upsنکاتی چند در ارتباط با انتخاب باتریانواع باتری :باتری استارتی و باتری

توضیحات بیشتر - دانلود

ترانسفورماتور هاي الكتريكي

عنوان :ترانسفورماتورهاي الكتريكيتعداد اسلاید : 40زبان : فارسیسال گرداوری : 97فونت : pptجزءیات : همراه با تصاویر در کنار آموزشتوضیح و برسی نمونه ای از متن :مراجع

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت یکپارچه سازیدولت الکترونیک با محاسبات ابری

پاورپوینت یکپارچه سازیدولت الکترونیک با محاسبات ابری

جهانی شدندولتدولت الکترونیکمزایا و معایب دولت الکترونیکزیر ساخت دولت الکترونیکپردازش ابریمدل و معماری پردازش ابریاستفاده از پردازش ابری در دولت الکترونیکنتیجه گ

توضیحات بیشتر - دانلود

تب و تشنج در کودکان

عنوان : توضیح کامل تب و تشنج در کودکان و راهکار ها و مراقبت هاتعداد اسلاید: 44زبان : فارسیسال گرداوری : 96فرمت فایل : pptتوضیح و برسی قسمتی بعنوان نمونه :به یاد

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ویژگی های فنی موثر در انتخاب و به کارگیری مصالح

پاورپوینت ویژگی های فنی موثر در انتخاب و به کارگیری مصالح

اهداف رفتاریمصالح ساختمانی و معماریمزیت شناخت مصالح برای معمارانمبحث شناخت مصالح شامل دو بخش است : ...معیارهای انتخاب مصالح در معماریتاثیر آب بر مصالح ساختمانیت

توضیحات بیشتر - دانلود

مراقبت های پوستی

عنوان: توضیح کامل درباره مراقبت های پوستیتعداد اسلاید:32زبان:فارسیسال گرداوری:97فرمت:pptتوضیح و برسی نمونه:oبسیاری از بیماری های عمومی ممکن است با عوارض پوستی ه

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بررسی تاثیر بازاریابی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس

پاورپوینت بررسی تاثیر بازاریابی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس

بازاریابی و مزیت بازاریابی درونینقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بازاریابی نوینبازار محوری عملکرد شرکت های بازرگانیتعامل میان بازار محوری و عملکرد بازرگانیاستر

توضیحات بیشتر - دانلود

آناتومی دستگاه تناسلی

عنوان :آناتومی دستگاه تناسلیتعداد اسلاید :35زبان : فارسیفونت : pptسال گرداوری: 97توضیح و برسی نمونه :واژن•مجرایی صاف و روی هم خوابیده است که در منطقه ای که

توضیحات بیشتر - دانلود

روانشناسی تربیتی کودک

عنوان : روانشناسی تربیتی کودک بطور کاملتعداد اسلاید :187زبان :فارسیفرمت :pptسال گرداوری: 94توضیح و نمونه:هدفهاي كلي آشنايي با تعريف، موضوع، هدف روان شناسي رشدآش

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت استئوکندریت دیسکان زانو

پاورپوینت استئوکندریت دیسکان زانو

این پاورپوینت در 13 اسلاید بندی و طراحی شده است در این پاورپوینت مطالبی از درمان بیماری،تشخیص استئوکندریت،علائم،علت بیماری و سایر مطالب مفید و ارزنده از معتبرتر

توضیحات بیشتر - دانلود

توسعه و رشد سيستم عصبي

عنوان :توسعه و رشد سيستم عصبيتعداد اسلاید : 66زبان: فارسیفرمت :pptسال گرداوری :97 توضیح و نمونه :مقدمه :•محيط•پساژنتيک•تجربه•Neurotropic&bu

توضیحات بیشتر - دانلود

انتقال حرارت 2

عنوان :انتقال حرارت تعداد اسلاید :89زبان ک فارسیسال گرداوری :96فرمت :pptتوضیح و برسی نمونه :فرآیند انتقال:مبدل های حرارتی1-تماس مستقیم:دو سیال هم جهت از یک سو و

توضیحات بیشتر - دانلود

کنترل وزن

عنوان : کنترل وزنتعداد اسلاید :75فرمت فایل : pptزبان:فارسی - انگلیسیسال گردآوری: 95توضیح و عنوان بخشی از نمونه :„وزن بدن ناشی از چیست؟ در یک فرد 70 کیلوئی: kg 4

توضیحات بیشتر - دانلود

معرفی اثر موزبائر

عنوان:معرفی اثر موزبائرتعداد اسلاید : 45سال گردآوری : 97زبان : فارسیفرمت : pptتوضیح و برسی نمونه :اصول فیزیکی اثر موزبائرروش طیف سنجی موزبائربرهمکنش های هسته ی

توضیحات بیشتر - دانلود

آموزش کامل و حرفه ای ماساژ

عنوان:آموزش کامل و حرفه ای و فوق العاده ماساژ از صفر تا صد همراه با تصاویر مرحله ایتعداد اسلاید:45زبان:ترجمه شده به فارسیسال گرداوری:97فرمت فایل:pptتوضیح و قسمت

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر فینیکس در 24 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر فینیکس در 24 اسلاید

فینیکس(بهانگلیسی:Phoenix) مرکز ایالتآریزوناآمریکا است. این شهر پنجمین شهر بزرگآمریکاو دارای یکی از بالاترین نرخهای رشد و توسعه در این کشور است.در زبان بومیان من

توضیحات بیشتر - دانلود

حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

عنوان : حسابداری علمگوناگی با پارادایم های گوناگونتعداد اسلاید : 34زبان : فارسیسال گردآوری:97فرمت : pptتوضیح و بخشی بعنوان نمونه:•مقدمه•مفهوم پارادایم

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر سان فرانسیسکو در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر سان فرانسیسکو در 20 اسلاید

سان فرانسیسکو(ازاسپانیایی:San Francisco‎، تلفظ انگلیسی:سَن فِرَنسیسکو)با جمعیت ۸۸۴٬۳۶۳ نفر، چهارمین شهر بزرگ ایالتکالیفرنیادرایالات متحده آمریکاو پس ازنیویو

توضیحات بیشتر - دانلود

کبد چرب

عنوان : کبد چرب و همه چیز درباره آنزبان : فارسیتعداد اسلاید:31فرمت فایل : pptسال گردآوری :98برسی موضوع و قسمتی دبعنوان نمونه:چاقی و ارتباط آن با کبد چربچاقی  ت

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت انبار داده

پاورپوینت انبار داده

انبار داده ( Data warehousing) چیست ؟مراحل و نحوه ایجاد انبار داده در سازمانویژگی های اصلی داده های انبار دادهسیستم های انبار دادهطراحی انبار داده هاانبار داده

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

خطر حسابرسیخطر کنترلبرآورد اولیه از خطر کنترل طبق جدولشناخت اولیه سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیهشناخت سیستم های حسابداری و کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل (نها

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماشین های میکرومیلینگ

پاورپوینت ماشین های میکرومیلینگ

محاسن میکرومیلینگفرآنیدهای میکرومیلینگمقدمهمعرفی میکرومیلینگکابردهای میکرومیلینگماشین ابزارهای مینیاتورشدهنمایش فیلمجمع بندیقسمت های مختلف یک دستگاه میکرومیلنما

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت امنیت و حریم خصوصی در رایانش ابری

دانلود پاورپوینت امنیت و حریم خصوصی در رایانش ابریتعداد اسلاید: 14دارای گرافیک زیبا و مطالب خوببا توجه به اينكه كه محاسبات ابري مزيت هاي بالقوه اي دارد و بسياري

توضیحات بیشتر - دانلود
فرمولاسیون مایع ظرفشویی بسیار غلیظ (پریل)

فرمولاسیون مایع ظرفشویی بسیار غلیظ (پریل)

فرمولاسیون مایع ظرفشویی بسیار غلیظمانند پریلاین فرمولاسیون دارای غلضت و کف دهی بسیار بالایی است و در عین حال شویندگی و اکتیو بسیار قوی و پر قدرتی دارد.این فرمول

توضیحات بیشتر - دانلود
فرمول مایع ظرفشویی درخشان کننده و از بین برنده بوی بد ظروف

فرمول مایع ظرفشویی درخشان کننده و از بین برنده بوی بد ظروف

فرمولاسیون مایع ظرفشویی درخشان کننده و از بین برنده بوی بد ظروفمانند دورتو و فینیشاین فرمولاسیون علاوه براز بین بردن کلیه چربی و لکه ها و آلودگی های ظروف قادر ا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت معماری جین جیکوب

پاورپوینت معماری جین جیکوب

دانلود پاورپوینت با عنوان، معماری جین جیکوببخشی از ایـن پاورپوینت :مقدمهجین بوتزنر که پس از ازدواج نام شوهرش را بر خود نهاد در چهارم ماه مه 1916 در ایالت پنسیلو

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت نماز در آیین زرتشت

پاورپوینت نماز در آیین زرتشت

موضوع تحقیق: نماز در آیین زرتشتفایل: پاورپوینت 17 اسلاید توجه:قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save)کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.فهرست ف

توضیحات بیشتر - دانلود
شبیه سازی مقاله سیستم تعلیق دوجناقه در سیمولینک متلب

شبیه سازی مقاله سیستم تعلیق دوجناقه در سیمولینک متلب

عنوان مقاله به انگلیسیModeling, Analysis and PID Controller Implementation on Double WishboneSuspension Using SimMechanics and Simulink است که ترجمه آن پیاده سا

توضیحات بیشتر - دانلود
تکسچر نقشه ایران با بافت کهنه و قدیمی

تکسچر نقشه ایران با بافت کهنه و قدیمی

عکس نقشه قدیمی نقشه ایرانیه فایل گرافیکی فوق العاده زیباست در فرمت عکس کهمناسب استفاده در انواع پروژه های گرافیکی هست.عکس نقشه ای که خواهی داشتکیفیت بسیار خوبی

توضیحات بیشتر - دانلود
من آن شب سیاهم

من آن شب سیاهم

متن این اثر عبارت "من آن شب سیاهم" است که بخشی از یکی از اشعر مولانا می باشد .شما می توانید این پوستر را بعد از خریدبه عنوان پروفایل ، پس زمینه یا ... استفاده ی

توضیحات بیشتر - دانلود
تکسچر نقشه جهان با بافت کهنه و قدیمی

تکسچر نقشه جهان با بافت کهنه و قدیمی

عکس نقشه قدیمی نقشه جهانیه فایل گرافیکی فوق العاده زیباست در فرمت عکس کهمناسب استفاده در انواع پروژه های گرافیکی هست.عکس نقشه ای که خواهی داشتکیفیت بسیار خوبی د

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - گریدر

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - گریدر

در این پروژهپاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - گریدردر 66 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر وشکل و جدول و نمودار طبق موارد زیر بیان شده است:1- تع

توضیحات بیشتر - دانلود
بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

شما می توانید این پوستر را بعد از خریدبه عنوان پروفایل ، پس زمینه استفاده یا آنرا برای دوستانتان ارسال کنید. همچنین میتوانید آنرا چاپ کرده و برای تزیین از آن اس

توضیحات بیشتر - دانلود

مالیات بر گردشگری در کشورهای در حال توسعه

یک فضای سرمایهگذاری خوب برای گردشگری که به وسیله یک رژیم مالیاتی سالم پیریزی شده باشد، میتواند نقش محوری در استراتژی رشد و توسعه حکومت داشته باشد. هنوز در بسیار

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پارک ملی گلستان در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پارک ملی گلستان در 20 اسلاید

پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان، منطقه حفاظت شدهای در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی است. این منطقه قدیمیترین پارک ملی زیبای ثبت شده در کشور ایران و پ

توضیحات بیشتر - دانلود
کارت ویزیت آموزشگاه زبان آبی

کارت ویزیت آموزشگاه زبان آبی

طرح کارت ویزیت مناسب برای یک موسسه آموزشگاه زیان های خارجهطرح کاملا مخصوص چاپ در سایز استاندارد و رنگ استانداردطرح لایه بازفایل فتوشاپکد رنگ چاپیسایز استاندارد

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر لس آنجلس در 32 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر لس آنجلس در 32 اسلاید

لس آنجلس(انگلیسی: Los Angeles، با تلفظ: [lɒs ˈændʒəˌlɪs]،اسپانیایی[los ˈaŋxeles]) بزرگترین شهرایالت کالیفرنیایایالات متحده آمریکاو دومین شهر پرجمعیت ایالا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور بنین در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور بنین در 28 اسلاید

بنینبا نام رسمیجمهوری بنین(بهفرانسوی:République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشورداهومیبودهاست. پایتخت آنپورتو نووواست ام

توضیحات بیشتر - دانلود
شیوه های اقناع تبلیغ

شیوه های اقناع تبلیغ

عنوان:شیوه های اقناع تبلیغقالب بندی:WORDتعداد صفحات:24در این تحقیقبه شیوه های اقناع تبلیغپرداخته شده و به طور کاملانواع این روش ها را بررسی می نماید.مقدمهتبلیغ

توضیحات بیشتر - دانلود
خط تولید چیپس

خط تولید چیپس

عنوان:خط تولید چیپسقالب بندی:WORDتعداد صفحات:18این تحقیقدر چیپسبودهو مراحل کامل تولید آن را در کارخانه مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته هایصن

توضیحات بیشتر - دانلود
نکات آموزشی و روش تدریس آهن ربای من، علوم اول

نکات آموزشی و روش تدریس آهن ربای من، علوم اول

دانش آموزان با به کار بردن مهارت های مشاهده، طبقه بندی و جمع آوری اطلاعات خواص آهن ربا را تجربه کرده و می توانند موارد استفاده از آهن ربا را در زندگی روزمره فهر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN15

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN15

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN15قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود