راهنمای سیم کشی خانه هوشمند

راهنمای سیم کشی خانه هوشمند

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ . ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري، ﺳﯿ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ BMS آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ . در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺟﺰوه را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ و راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي
ﺑﺮﻗﮑﺎران ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺪرن و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﯾﻢ . اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮق ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻃﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﺐ، از ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﯾم
ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﯾ
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق روﺷﻨﺎﺋﯿﻬﺎ و ﭘﺮﯾﺰﻫﺎ، ﺗﻠﻔﻦ، ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ، ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ، اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، اﻋﻼم
ﻧﺸﺖ ﮔﺎز، ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮔﺎز، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎي ﻟﻤﺴﯽ، ﮐﺎرت ﺧﻮان، ﻗﻔﻞ ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ . ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪون ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎي ﻓﻨﯽ وﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻗﮑﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺮ ﺑﺎر ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺰوه در اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻬﺖ
ﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭼﻨﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺶ داﻧﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﻣﺮوزي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﻣ ﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻨﻔﮏ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺮودﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن، ﺳﺎزه ﻫﺎي
ﭼﻮﺑﯽ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺗﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ... ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط و ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺴﻮﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺷﺎره ﮐ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درب ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﭘﺮده ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ، آﯾﻔﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮي، آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰي و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ، اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و... ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﺮدازش ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ رﯾﻤﻮت درب ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻣﻨﺰل ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ درب را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﺮا از ﯾﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
ﺮﮐﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درب ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، درب ﻧﻔﺮ رو، ﭼﺮاﻏﻬﺎ، ﮐﻮﻟﺮ، ﻗﻔﻞ ﺑﺮﻗﯽ درب واﺣﺪ، ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮔﺎز و آب و .... را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺴﺌﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﺮﮐﺰي اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات مورد ﻧﯿﺎز ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.


دریافت فایل

فایل های مشابه

فروش فایل سه بعدی ظروف  3dB5

فروش فایل سه بعدی ظروف 3dB5

فروش فایل سه بعدی ظروف3dB5قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرایش وتغییر

توضیحات بیشتر - دانلود
قالب پاورپوینت آموزش و یادگیری

قالب پاورپوینت آموزش و یادگیری

صفحه پژوهش های انجام گرفته تم پاورپوینت آموزش و یادگیریتم پاورپوینت آموزش و یادگیریدانلود تم پاورپوینت آموزش و یادگیری، قالب پاورپوینت آموزش و یادگیری با۲۶ اسلا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت زنا

پاورپوینت زنا

این پاورپوینت 19 اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است د راین پاورپوینت مطالبی اززنا در قرآن کریم،برخی از احکام فقهی زنا،سایر احکام زنا،

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود قالب پاورپوینت مهندسی هوافضا

دانلود قالب پاورپوینت مهندسی هوافضا

صفحه نخست تم پاورپوینت مهندسی هوافضادانلود تم پاورپوینت مهندسی هوافضا، قالب پاورپوینت مهندسی هوافضا با۲۶ اسلایدو بگراند های خیلی جذاب و باکیفیت مناسب ارائه پایا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت انواع عسل و خواص آنها

پاورپوینت انواع عسل و خواص آنها

موضوع تحقیق:انواع عسل و خواص آنها فایل: پاورپوینت 15 اسلاید توجه:قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save)کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.فهرس

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر اتاوا در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر اتاوا در 23 اسلاید

اُتاوا یا آدوا یا آتوا (Ottawa) پایتخت کشور کانادا و چهارمین شهر بزرگ این کشور است. این شهر در آمریکای شمالی و در کنار رودخانه اتاوا (شعبه رودخانه سنلوران) واقع

توضیحات بیشتر - دانلود
سوالات برقکار صنعتی درجه ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی pdf

سوالات برقکار صنعتی درجه ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی pdf

سوالات برقکار صنعتی درجه ۲ همراه با پاسخنامه تشریحی pdfو ۳ آزمون آزمایشیتست های فصل یکسوال ۷ : نقشه کشی صنعتی در ایران بر پایه کدام استاندارد جهانی می باشد ؟سوا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی استان نیو برانزویک در 25 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی استان نیو برانزویک در 25 اسلاید

استان نیوبرانزویک (New Brunswick) یکی از چهار استان آتلانتیک کانادا با جمعیتی در حدود ۷۶۰۰۰۰ نفر میباشد. مناطق بکر در این استان به وفور یافت میشود. ۸۵ درصد این

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری ویلایی

طرح معماری ویلایی

طرح معماری ویلایی ( 3 واحدی )پلان طبقات ( اندازه گذاری )سایت پلان2 عدد برش2 عدد نمافایل سه بعدی ( رویت )5 عدد رندر خارجیمجتمع , مسکونی , معماری , طرح نهایی , رن

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه فوق العاده زیبای افترافکت Infographic designer ابزار رسم اینفوگرافیک متحرک

پروژه فوق العاده زیبای افترافکت Infographic designer ابزار رسم اینفوگرافیک متحرک

پروژه فوق العاده زیبای افترافکت Infographic designer ابزار رسم اینفوگرافیک متحرکپروژه فوق العاده زیبای افترافکت Infographic designer ابزار رسم اینفوگرافیک متحرک

توضیحات بیشتر - دانلود
نکات آموزشی و روش تدریس همسفر ناشناس، هدیه های آسمان سوم

نکات آموزشی و روش تدریس همسفر ناشناس، هدیه های آسمان سوم

پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان، در صورت امکان این درس در زمان ولادت یا شهادت امام سجاد علیه السلام یا با توجه به مناسبت های م

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور ساحل عاج در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور ساحل عاج در 29 اسلاید

ساحل عاج(فرانسه Côte d'Ivoire) با نام رسمیجمهوری ساحل عاجRepublic of Côte d'Ivoire کشوری است در غربآفریقا. پایتخت آنیاموسوکرواست؛ که البته قبلاً پای

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری فرهنگسرا

طرح معماری فرهنگسرا

طرح معماری فرهنگسراپلان کامل مبلمان و اندازه گذاریسایت پلان طراحی شده4 عدد نما2 عدد برشفایل رویت مدل سه بعدی7 عدد رندر اتودی داخلی و خارجیفرهنگسرا , معماری , طر

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت فصل سوم سنجه ها و آزمونهای روانشناختی مثبت گرا

دانلود پاورپوینت فصل سوم سنجه ها و آزمونهای روانشناختی مثبت گرا40 اسلایدقابل ویرایشبرای کمک به متخصصان برای مشخص کردن توانمندیها و علائم بهباشی درمانجو، سنجه ها

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت تمرینات ورزشی برای افزایش استقامت قلبی عروقی

دانلود پاورپوینت تمرینات ورزشی برای افزایش استقامت قلبی عروقی12 اسلایدهمراه با عکسقابل ویرایشاستقامت قلبی عروقی واژهای است که در ورزش و علوم ورزشی زیاد به کار م

توضیحات بیشتر - دانلود
اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

مباحث اقتصاد کلان ویژه دانشجویان رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد به زبان ساده و قابل فهم در حجم کم در این کتاب ارائه شده است. این کتاب برای دانشجویان پیام نو

توضیحات بیشتر - دانلود
گوشی موبایل و اینترنت چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟ آیا این تاثیر خوب است یا بد؟

گوشی موبایل و اینترنت چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟ آیا این تاثیر خوب است یا بد؟

پاور پوینت درسی در 9 اساید قابل ویرایشدارای اسلاید معرفی نامهمحتوای پاور پوینت راجع به تاثیرات خوب و بد اینترنت و موبایل برزندگی ایستدارای جدول و تصاویر مرتبطاس

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری مجتمع مسکونی 3 طبقه - فاز دو

طرح معماری مجتمع مسکونی 3 طبقه - فاز دو

طرح معماری مجتمع مسکونی 3 طبقه - فاز دوپلان جنوبیپلان کامل طبقات (معماری، فاز دو، کانال کشی، تیرریزی، شیب بندی بام، فونداسیون)2 عدد نما1 عدد برشدتایل های مربوطه

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح مجتمع تجاری - تفریحی

طرح مجتمع تجاری - تفریحی

طرح مجتمع تجاری تفریحیپلان کامل طبقات (مبلمان، آکس بندی)4 طبقه + 1 طبقه زیرزمین (پارکینگ)سایت طراحی شده2 عدد برش3 عدد نما (رندری)9 عدد رندر خارجی با کیفیتشیت لا

توضیحات بیشتر - دانلود
راهنمای عبور از کرونا

راهنمای عبور از کرونا

کتابچه با قصه و غصهکرونا، تالیف دکتر سید حمیدرضا قادری، یک کتابچه راهنما برای عبور مردم ایران از طغیان ویروس کرونا می باشد.این کتاب در قالب PDF در 168 صفحه و تم

توضیحات بیشتر - دانلود
جزوه آموزشی خبرنگاری بحران

جزوه آموزشی خبرنگاری بحران

جزوه آموزشی خبرنگاری بحران در 20 صفحه به صورت PDF ویژه اصحاب رسانه و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های رسانه و ارتباطات آماده دانلود است.مدرس این جزوه: رامین

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح معماری موزه

طرح معماری موزه

طرح معماری موزهپلان کامل طبقاتسایت طراحی شده4 عدد نما (رندری)فایل سه بعدی (رویت)7 عدد رندر خارجیشیت لایه بازفایل گسترده ماکتموزه , معماری , طرح نهایی , پلان , گ

توضیحات بیشتر - دانلود
نمونه سوالات ارتقا پایه گودبرداری و سازه های نگهبان

نمونه سوالات ارتقا پایه گودبرداری و سازه های نگهبان

نمونه سوالات ارتقا پایه گودبرداری و سازه های نگهبان-نمونه سوالات درس گودبرداری جهت ارتقا پایه-به همراه پاسخنامه سوالات-فرمت فایل:pdf-تعداد صفحات:14-تعداد سوالات

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت سرطان پستان   تعداد98 اسلاید

پاورپوینت سرطان پستان تعداد98 اسلاید

جایگاه این سرطان و آمارتعریف پستانآشنایی با ساختمان و وظایف پستاناندازه پستان در سنین مختلفسرطان چیست؟وضعیت سرطان پستان در ایران و جهانسرطان پستان در مردانتومور

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و کربن  تعداد36 اسلاید

پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و کربن تعداد36 اسلاید

ساختار بلوری و خواص آهن خالصآلوتروپ های آهنآهن آلفاآهن گاماآهن بتامکانیزم آلیاژشدنتاثیر کربن بر اجزای آهنفازهای حاصل از اضافه کردن کربندسته بندی فولادها براساس

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی  تعداد101  اسلاید

پاورپوینت آموزش پرورش قارچ های خوراکی تعداد101 اسلاید

چرا قارچ پرورش دهیم ؟قارچ یک گیاه معجزه گر است ..موفولوژی قارچساختمان رویشی قارچطول عمر میسیلیوم هاساختمان کلاهکتراماکلیدهای تشخیص گونه ها و جنس های آگاریکالهات

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی   تعداد46 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی تعداد46 اسلاید

آشنایی با مفاهیم تعیین موقعیتآشنایی با مفهوم تعیین موقعیت ماهواره ایانواع سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ایسیستم تعیین موقعیت جهانی GPSساختار سیستم GPSاساس تعیی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماهیان خاویاری   تعداد18اسلاید

پاورپوینت ماهیان خاویاری تعداد18اسلاید

انواع ماهیان خاویاری در ایراناوزون برون ( دراکول - سوروگا )شیبفیل ماهی (بلوگا )تاس ماهی روسی (چالباش - استرا )تاس ماهی ایران ( قره برون )تصاویر مربوطهو.....ماهی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی تعداد27اسلاید

پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی تعداد27اسلاید

انواع پست های فشار قویاجزای تشکیل دهنده پست هاجبران کننده ها : مخازنها - سلفها ( راکتورها )تاسیسات جانبی : اتاق فرمان . اتاق رله . باطریخانه . دیزل ژنراتور . تا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت خطاناپذیری  تعداد30اسلاید

پاورپوینت خطاناپذیری تعداد30اسلاید

پوکایوکه ( خطاناپذیرسازی ) چیست ؟چه عواملی ایجاد کننده خرابیها هستند؟الف ) هدفب) پیامدج) متدگامهای اصلی برای سیستم ضد خطاسازیچه کسی میتواند پوکایوکه را توسعه ده

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-8X-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-8X-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-8X-EMMC DUMPدامپ هارد هواوی Huawei-honor-8XEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: Huawei-honor-8Xرایت با باکس های پروگرام هارد (U

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود رام رسمی میزو Meizu-Note 9

دانلود رام رسمی میزو Meizu-Note 9

دانلود رام رسمی میزو Meizu-Note 9درباره شرکت میزو-Meizu(بهانگلیسی:Meizu) سال ۲۰۰۳ دراسکاتلندتأسیس شد و هماکنون با بیش از دو هزار کارمند در زمینه ساختتلفنهای همر

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-9N-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-9N-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor-9N-EMMC DUMPدامپ هارد هواوی Huawei-honor-9NEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: Huawei Honor 9N LLD-AL20رایت با باکس های پروگرا

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود جدیدترین نقشه pdf شهر آمل و حومه با کیفیت بسیار بالا سال 99 در ابعاد بزرگ

دانلود جدیدترین نقشه pdf شهر آمل و حومه با کیفیت بسیار بالا سال 99 در ابعاد بزرگ

نقشهpdfشهرآملیک ابزار ضروري با ویژگی هایفوق العاده ،که میشه باهاشکسب درآمد هم کرد.حتما ميپرسي مگه ميشه؟بله با من همراه باش تا بگم چطورياول از همه داشتن اين نقشه

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت عیب یابی الکتروموتورهای القایی  تعداد32 اسلاید

پاورپوینت عیب یابی الکتروموتورهای القایی تعداد32 اسلاید

تئوری ماشین های الکتریکیواژگان سیم پیچ هاانواع موتورهای الکتریکیمشخصات الکتروموتورهامشخصاتی که روی پلاک ها نوشته میشود به طور معمول عبارتند از ...کلاس عایق بندی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت نیروگاه بادی   تعداد45 اسلاید

پاورپوینت نیروگاه بادی تعداد45 اسلاید

انرژی باددیدکلیتاریخچهباد مخرب است یا مفید ؟مزایای انرژی بادیناکارآمدیهای انرژی بادینیروگاه ساحلینیروگاههای جدید بادینیروگاه بادی در آسمانمحاسبه سرعت میانگین با

توضیحات بیشتر - دانلود
کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان pdf

کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان pdf

عدم قطعیت اندازه گیریکتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیانفهرست فایل PDF :فصل اولمفاهیم اولیه اندازه گیری و عدم قطعیتاندازه گیری چیست ؟چه چیز هائی اند

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه زیبای افترافکت Fire Logo 3 نمایش لوگوی آتشین

پروژه زیبای افترافکت Fire Logo 3 نمایش لوگوی آتشین

پروژه زیبای افترافکت Fire Logo 3 نمایش لوگوی آتشینسازگار با افترافکت cc و بالاتربدون نیاز به پلاگین اضافیدارای راهنمای آموزشیبا استفاده از این قالب می توانید لو

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل

پاورپوینت استراتژی های مدیریت منابع انسانی در شرکت گوگل

پیدایش شرکت گوگلآشنایی با گوگلاهداف و ماموریت گوگلچشم اندازگوگلمدیریت منابع انسانی در گوگلاستخدام و انتخاب در گوگلنحوه محاسبهآموزش و توسعهساختار جبران خدماتمحیط

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت عیب یابی الکتروموتورهای القایی

پاورپوینت عیب یابی الکتروموتورهای القایی

تئوری ماشین های الکتریکیواژگان سیم پیچ هاانواع موتورهای الکتریکیمشخصات الکتروموتورهامشخصاتی که روی پلاک ها نوشته میشود به طور معمول عبارتند از ...کلاس عایق بندی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت نیروگاه بادی

پاورپوینت نیروگاه بادی

انرژی باددیدکلیتاریخچهباد مخرب است یا مفید ؟مزایای انرژی بادیناکارآمدیهای انرژی بادینیروگاه ساحلینیروگاههای جدید بادینیروگاه بادی در آسمانمحاسبه سرعت میانگین با

توضیحات بیشتر - دانلود
نمونه سوالات ارتقا پایه سه به دو ایمنی و محیط زیست

نمونه سوالات ارتقا پایه سه به دو ایمنی و محیط زیست

نمونه سوالات ارتقا پایه سه به دومقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE:سوالات مربوط به مباحث ایمنی برق، ایمنی انبار، ایمنی کار در ارتفاع، ایمنی حفاری،

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت اثر بخشی تجهیزات OEE

پاورپوینت اثر بخشی تجهیزات OEE

چراباید این شاخص اندازه گیری شود ؟عناوین اساسی OEEکاراییاثربخشیبهره وریکلاس جهانی OEEشش ضایعه بزرگبهبود فرهنگ کار تیمی در راستای بهبود عملکرد مدیریت و بهره وریب

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت آنتولوژی - مجوزهای نرم افزاری

پاورپوینت آنتولوژی - مجوزهای نرم افزاری

چکیدهمقدمهتعاریفاهمیت و ضرورتسخن صاحب نظرانروش تحقیقروش انجام کاریک مثال تجاری از آنتولوژیتولید اتوماتیک . شبه آنتولوژیارزیابی آنتولوژینتایج تحقیقلاسنس نرم افزا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت انواع ویزا

پاورپوینت انواع ویزا

موضوع تحقیق: ویزا فایل: پاورپوینت 13 اسلاید توجه:قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save)کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.فهرست فایل:ویزا چیست

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک

ارگانیسم :مجموعه اجزا و اعضایی که جسم یک موجود را میسازندمفاهیمعملکردریشه اصلی معماری ارگانیکفلسفه رمانتیسمکلاسیسم : عقل ومنطق . فیزیک -ریاضی . وضوح - عدم ابهام

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت خطاناپذیری

پاورپوینت خطاناپذیری

پوکایوکه ( خطاناپذیرسازی ) چیست ؟چه عواملی ایجاد کننده خرابیها هستند؟الف ) هدفب) پیامدج) متدگامهای اصلی برای سیستم ضد خطاسازیچه کسی میتواند پوکایوکه را توسعه ده

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی

پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی

انواع پست های فشار قویاجزای تشکیل دهنده پست هاجبران کننده ها : مخازنها - سلفها ( راکتورها )تاسیسات جانبی : اتاق فرمان . اتاق رله . باطریخانه . دیزل ژنراتور . تا

توضیحات بیشتر - دانلود